නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

1.අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව

2. ද්රව්ය QC

2. ද්රව්ය QC

3. කැපීම

3. කැපීම

3. කැපීම

4. පළමු ඔප දැමීම

5. එකලස් කිරීම

6. මැලියම්

7. QC

8. ඇණ ගැසීම

9. ඔප දැමීම

10. QC

11. ඩ්‍රයිව් සරං සහ ගාංචු

12. paiting

12. වර්ණය මිය යාම

13. කැටයම් කිරීම

13. ලේසර් කැටයම්

14. QC

14. QC

15. ඇසුරුම් කිරීමට සූදානම්

16. ඇසුරුම් ද්රව්ය

16.ඇසුරුම් කිරීම

17. හොඳින් ඇසුරුම් කර ඇත

18. බහාලුම් පැටවීම

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29